Thứ Hai, 10 tháng 5, 2010

[Tôi] Muốn khóc...

Một con mèo hoang đang cố gắng đánh thức con mèo bị thương khác. Nó luôn cẩn trọng nhìn chung quanh nhưng không hề rời bạn nó cho đến khi có người đến đem bạn nó đi.


Đôi khi chỉ cần nhìn là đủ...


1 nhận xét: